Vedtægter for Nørre Vedby Forum

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er: Nørre Vedby Forum (forkortet: NVF).
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Vigvej 2-4, Nørre Vedby, 4840 Nørre Alslev, Guldborgsund Kommune.

§ 2 Formål

Stk. 1. Foreningens formål er: At være kraftcenter (samlingspunkt) for alle borgere, foreninger, ildsjæle, klubber, institutioner o.lign. i og omkring Nørre Vedby skole, hal og børnehave m.v. således at der kan videreudvikles et attraktivt bosætningsmiljø på Nordvest Falster.

§ 3 Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Hvis det årlige kontingent ikke betales er medlemmet udmeldt af foreningen.
Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent, der ikke tilbagebetales ved udmeldelse. Kontingentet opkræves forud for et år.

§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned og indkaldes med mindst to ugers varsel med angivelse af dagsorden efter bestyrelsens beslutning ved brev til medlemmerne eller ved annoncering i den lokale dagspresse.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer der senest ugedagen forinden har betalt forfalden kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg at dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af formand
 9. Valg af næstformand
 10. Valg af 1 - 13 bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af revisorer
 12. Eventuelt


Stk. 5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage for generalforsamlingen og vil blive oplyst på hjemmesiden samt ved opslag i og omkring Nørre Vedby. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem at bestyrelsen.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med et simpelt flertal (over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er forslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt pointmetoden.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet i formandens kundskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§ 6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen der består af 3-15 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således, at et lige antal vælges i lige år og et ulige antal i ulige år.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 5. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab. Der føres en beslutningsprotokol over bestyrelsens møder.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelses-medlemmerne er til stede.

§ 7 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de, på generalforsamlingen valgte, revisorer.

§ 8 Tegningsregler og hæftelser

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser der påhviler foreningen.

§ 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de tilstedeværende medlemmer på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10 Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver ”de stiftende foreninger” efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser. (Skal være til almennyttigt formål)

§ 11 Datering

Tekst mangler


DOWNLOAD "VEDTÆGTER" SOM PDF


Adresse

NordVestfalsters Forum (tidl. Nørre Vedby Forum)
c/o Kirsten Bonde Larsen

Egensevej 10

4840 Nørre Alslev

Kontakt

kontakt(at)nrvedby.dk

CVR nummer: 33 61 49 34

Aktivitetskalenderen

Se alle de kommende aktiviteter.

Læs mere...